Table of Contents

היועץ לתואר בוגר

צרו קשר

רכזת החוג: גב' מאיה בן-שמחון
בניין מדעי הרוח, חדר 4603
קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30, ימים ב'-ה' 13:00-10:00
טלפון: 02-5883605
דוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

כתובת דואר:
החוג למקרא, הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

תואר בוגר

 

סוגי הקורסים

לימודי התואר הראשון (ב"א) בחוג למקרא נועדו להקנות היכרות רחבה של ספרות המקרא ויכולת להעמיק בניתוחה הספרותי וההיסטורי בעזרת כלים מושגיים ומעשיים. לימודי התואר מורכבים בהתאמה מקורסים שאפשר לחלקם לכמה קבוצות עיקריות:

א. קורסי מבוא תאורטיים ומתודולוגיים, המציגים את תחומי המשנה בחקר המקרא ושיטות הניתוח העיקריות המשמשות בהם, הנלמדים בעיקר בשנים א–ב.

ב. תרגילים בקריאת טקסטים נבחרים, המתפרשים על פני כלל שנות התואר ומקיפים שלוש סוגות שונות: בשנה א – טקסט מן הספרים ההיסטוריים הקדומים, בשנה ב – טקסט מן הנבואה, ובשנה ג – טקסט מן התורה.

ג. קורסי בחירה מתוך חוג למקרא: מגוונים, העשויים לכלול סוגות ספרותיות נוספות, סוגיות רוחב (מונוגרפיות) וכל כיוצא באלה.

הערה: לפחות אחד מקורסי הבחירה מתוך החוג צריך להיות מסוג 'סמינר', ובו יש לכתוב 'עבודה סמינריונית'. כמו כן, לפחות אחד מקורסי הבחירה צריך להיות בשפה האנגלית.

ד. קורסי בחירה מחוץ לחוג למקרא: רשימת הקורסים המתפרסמת בשנתון כוללת מבחר נרחב של קורסים מחוץ לחוג שנבחרו מכלל חוגי המכון למדעי היהדות ושאר חוגי הפקולטה למדעי הרוח, ולעתים גם מפקולטות אחרות, שיש בהם כדי לתרום מכיוונים שונים לתלמידות ותלמידי החוג.

הערה: החוג למקרא ממליץ ללמוד במסגרת קורסי הבחירה את רמת המתחילים של אחת השפות הנדרשות ללימודי התואר השני – שפה עתיקה (כגון יוונית או אכדית) או שפה מודרנית (כגון גרמנית). ראו על כך עוד להלן.  

הערה נוספת: כלל תלמידי האוניברסיטה נדרשים ללמוד במהלך התואר גם קורסי בחירה מפקולטה אחרת במסגרת התוכנית 'אבני פינה'. לרשות תלמידי הפקולטה למדעי הרוח עומדת רשימת קורסים מפקולטות אחרות. לכללים המסדירים את בחירת הקורסים ראו באתר התוכנית 'אבני פינה'

ה. קורסי עזר שלמידתם היא בגדר חובה על כלל תלמידי הפקולטה למדעי הרוח (הקורס 'מיומנויות הקריאה והכתיבה המדעית') ותלמידי המכון למדעי היהדות, שהחוג למקרא הוא חלק ממנו (הקורס 'מכינה בתלמוד').

ו. מלבד הקורסים יש שתי חובות נוספות שאינן מקנות נ"ז:

  1. בקיאות במקרא: על תלמידות ותלמידי החוג להפגין בקיאות בסיסית בספרי המקרא באמצעות עמידה בשתי בחינות בקיאות, אחת בכל סמסטר (כל בחינה כוללת חטיבה שונה של ספרי המקרא). הבחינות צמודות לקורס 'הדרכה ביבליוגרפית' ומומלץ להשלימן כבר בשנה א.
  2. סיור לימודי: על תלמידות ותלמידי החוג לצאת לסיור לימודי אחד לפחות במהלך לימודי התואר. לעתים כוללת רשימת קורסי הבחירה של החוג גם קורס המורכב בעיקרו מסיורים לימודיים, והשתתפות בו נחשבת למילוי חובת הסיור.

לרשימת כל הקורסים ראו בשנתון המקוון.

 

חישוב הקורסים

כל קורס מקנה נקודות זכות (נ"ז) בהתאם להיקפו. קורס הניתן פעם בשבוע במשך סמסטר אחד מקנה 2 נ"ז, ואילו קורס הניתן פעם בשבוע במשך שני סמסטרים – או פעמיים בשבוע במשך סמסטר אחד – מקנה 4 נ"ז. העבודה הסמינריונית מקנה 4 נ"ז (בנוסף על מספר הנ"ז של קורס הסמינר עצמו).

כדי להשלים תוכנית מלאה לתואר ראשון בחוג למקרא יש להשלים את כל החובות בהיקף של 68 נ"ז בכל התואר (כ-22 נ"ז בממוצע בכל אחת משלוש שנות התואר). תלמידי הפקולטה למדעי הרוח בדרך כלל לומדים במסלול דו-חוגי, ולכן היקף לימודיהם הכולל בשני החוגים יחד הוא כ-130 נ"ז (יש לעתים הבדלים קטנים בין תוכניות החוגים השונים המשפיעים על המספר הסופי).

 

תוכנית רביבים

תוכנית רביבים היא תוכנית ארבע-שנתית המיועדת לתלמידות ותלמידים מצטיינים המבקשים להשתלב במערכת החינוך הממלכתית. התוכנית מקנה תואר ראשון (ב"א) במקרא ובתוכנית הבין-תחומית ללימודי היהדות, תואר שני (מ"א) באחד מחוגי המכון לפי בחירת התלמיד/ה), ותעודת הוראה. לתיאור ומבנה הלימודים בה ראו באתר תוכנית 'רביבים'.

 

מבנה התואר: טבלה מסכמת

 את מבנה התואר הראשון ורשימת הקורסים הנדרשים בו אפשר לסכם בטבלה זו:

סוג

שנה לתואר

הקורס

נ"ז

עזר

א

מיומנויות הקריאה והכתיבה המדעיות

2

-

א–ב

מכינה בתלמוד

4

-

א

בחינות בקיאות (חטיבה א+ב)

---

-

א–ג

סיור לימודי

---

-

-

(סה"כ קורסי עזר:

6)

גישות ושיטות

א

מבוא למקרא א+ב

2+2

-

א

הדרכה ביבליוגרפית

2

-

א–ב

ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום א+ב

2+2

-

א–ב

תולדות הלשון העברית (חלק א)

2

-

א–ב

לשון המקרא

2

-

א–ב

מבוא לביקורת הנוסח

2

-

א–ב

פרשנות יהודית עתיקה

2

-

א–ב

פרשנות ימי-הביניים

4

-

-

(סה"כ קורסי גישות ושיטות:

22)

תרגילי טקסט

א

טקסט מן הספרים ההיסטוריים

4

-

ב–ג

טקסט מספרי הנבואה

4

-

ב–ג

טקסט מן התורה

4

-

-

(סה"כ תרגילי טקסט:

12)

קורסי בחירה

א–ג

קורסי בחירה מתוך החוג

10

-

א–ג

עבודה סמינריונית בסמינר בחוג למקרא

4

-

א–ג

קורסי בחירה מחוץ לחוג (ראו להלן הערות 1, 2)

10

-

א–ג

קורסי בחירה מתוכנית 'אבני פינה'

4

-

-

(סה"כ קורסי בחירה:

28)

-

-

סה"כ נ"ז לתואר:

68

 

הערות לטבלה

  1. בעיקרון, המשבצת 'קורסי בחירה מחוץ לחוג' כוללת קורסים משאר חוגי המכון למדעי היהדות, אך תלמידים שחוגם השני הוא מתוך המכון (כלומר: החוג ללשון העברית, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, החוג לספרות עברית, החוג לתלמוד והלכה, החוג למחשבת ישראל) ילמדו קורסים משאר חוגי הפקולטה. תלמידי תוכנית רביבים ילמדו 6 נ"ז משאר חוגי הפקולטה (לתיאור כללי התוכנית ראו כאן).
  2. כאמור, החוג ממליץ ללמוד במשבצת זו שפה עתיקה או מודרנית ברמת מתחילים. קורסי השפה הם בדרך כלל בהיקף של 8 נ"ז; 4 נ"ז מתוכם ייחשבו במשבצת קורסי הבחירה מחוץ לחוג (ויש להשלים עוד 6 נ"ז בקורסים אחרים), ו-4 נ"ז נוספים ייחשבו מעבר למכסת קורסי הבחירה, כך שכלל לימודי התואר יסתכמו ב-72 נ"ז.